Υποβολή στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παγγαίου της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου

ΕΓΚΡΙΣΗ_Ο.Ε._444.2022_ΜΕ_ΑΔΑ_9ΨΡΝΩΞΨ-ΣΟ2.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ_70_ΕΚΘΕΣΗ_ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ_ΓΤΡΙΜΗΝΟ_ΑΔΑ_ΨΩΒ7ΟΛΤΦ-Φ37.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο