Διακήρυξη δημοπρασίας για την υπεκμίσθωση επτά (7) θέσεων στην περιοχή Αμμόλοφοι Ν.Περάμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.- 21998  –           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΜΟΛΟΦΟΙ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

1.              την αριθ. 201/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

2.              το από 27/7/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ» (ΕΤΑΔ), εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βουλής αρ. 7 και  του Δήμου Παγγαίου, για την παραχώρηση επτά θέσεων εμβαδού 120,00 τ.μ., έκαστη, για  τη λειτουργία αναψυκτηρίων στην περιοχή  “Αμμόλοφοι” Καβάλας, κυριότητας ΕΤΑΔ Α.Ε. (πρώην δημόσιο ακίνητο με ΑΒΚ 3408)

3.              το υπ΄ αριθ. 5757/29-8-2016 έγγραφο της ΕΤΑΔ Α.Ε. για την έγκριση των όρων της παρούσας υπομίσθωσης,

4.              την αριθ. 309/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης υπεκμίσθωσης προς τρίτους επτά (7) θέσεων. 

5.              Την αριθ. 226/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης των όρων δημοπράτησης για την υπεκμίσθωση προς τρίτους επτά (7) θέσεων.

6.              το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α΄) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

7.              το Π.Δ. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399/Α΄) «Περί διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων»

8.              τις διατάξεις του άρθρου 192  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),

9.              το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

10.          το άρθ. 176, παρ. 1, εδάφιο γ του Ν. 3852/2010 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής)

11.          τις ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/7375/5006/19-12-2003 ΚΥΑ(ΦΕΚ73/Δ΄/2004) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/276953/161788/17448/49 ΚΥΑ (ΦΕΚ73/τ.ΑΑ&ΠΘ/06-05-2015). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την υπομίσθωση επτά (7) θέσεων εμβαδού 120,00τ.μ. έκαστη (μίσθια), για την εγκατάσταση και λειτουργία προσωρινών ξύλινων κατασκευών επιχειρήσεων αναψυχής για την εξυπηρέτηση των λουομένων, στην περιοχή  “Αμμόλοφοι” Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, εντός του πρώην δημοσίου ακινήτου με Α.Β.Κ. 3408, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  για εκμίσθωση.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 13Σεπτεμβρίου 2016ημέρα Τρίτη και ώρα  11:00 π.μ. (ώρα έναρξης δημοπρασίας) έως 12.:00 μ.μ. (ώρα λήξης δημοπρασίας), με δικαίωμα παράτασης της ώρας λήξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας. Η διάρκεια της υπομίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του υπομισθωτή μέχρι την 31/12/2016.Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων [10.000,00] ευρώ ετησίως, μετά την έναρξη της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη κατά 3% της προηγούμενης.

           Οι προς εκμίσθωση θέσεις βρίσκονται στην περιοχή ‘’Αμμόλοφοι’’ Νέας Περάμου τηςΔημοτικής     Ενότητας Ελευθερών Δήμου Παγγαίου Νομού Καβάλας, οι οποίες εμφανίζονται με συντεταγμένες:       

            Θέση 1 με σημεία Α1,Α2,Α3,Α4,Α1

Θέση 2 με σημεία Α5,Α6,Α7,Α8,A5

Θέση 4 με σημεία Α13,Α14,Α15,Α16,Α13

Θέση 5 με σημεία Α17,Α18,Α19,Α20,Α17

Θέση 6 με σημεία Α21,Α22,Α23,Α24,Α21

Θέση 7 με σημεία Α25,Α26,Α27,Α28,Α25.

Θέση 9 με σημεία Α33,Α34,Α35,Α36,Α33        

     Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παγγαίου [Δημαρχείο: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α  Ελευθερούπολη] εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 25923 50034 & 25923 50047, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.

Ελευθερούπολη,  1  Σεπτεμβρίου  2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Διακήρυξη (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο