Πρόχειρος Διαγωνισμός, για την παροχή υπηρεσιών «Εκπαίδευσης –Κατάρτισης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  28 /07/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                                               Αρ. πρωτ.  29346
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμαρχος Παγγαίου

Προκηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών «Εκπαίδευσης –Κατάρτισης» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Εκπαίδευσης –Κατάρτισης», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου» στον άξονα προτεραιότητας 13 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 συνολικού προϋπολογισμού 23.671,35€.

Συγκεκριμένα αφορά στη:

Διοργάνωση 6 συνολικά σεμιναρίων εκ των οποίων:

1) 3 (τρία) σεμινάρια στα οποία θα μετέχουν 10 (δέκα) στελέχη του Δήμου Παγγαίου

2) 3 (τρία) σεμινάρια στα οποία θα μετέχουν 15 (δεκαπέντε) στελέχη από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου

Στο συνολικό κόστος κατάρτισης των σεμιναρίων υπολογίζονται: η διάθεση κατάλληλων αιθουσών, η ωριαία αμοιβή των ειδικών εκπαιδευτών, οι δαπάνες catering, εκπαιδευτικού υλικού, μίσθωσης εξοπλισμού, καθώς κάθε άλλη συναφή δαπάνη οργάνωσης σεμιναρίων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14/08/2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο δημοτικό κατάστημα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από τoν κ. Βαρύτη Κωνσταντίνο υπάλληλο του Δήμου Παγγαίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Φρ.Παπαχρηστίδη 137Α και στο τηλέφωνο 2592350019.

Ο Δήμαρχος

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο