Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες αξιολόγησης οφέλους της πράξης Υπηρεσίες αξιολόγησης οφέλους πράξης «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Ελευθερούπολη 23/07/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                         Αρ. πρωτ.: 28798
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Πληροφορίες: Γραμματεία Δημάρχου
Δ/νση: Δημαρχείο
Φρ.Παπαχρηστίδη 137 Α
ΤΚ 64100 Ελευθερούπολη
Τηλ: 2592350002

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Παγγαίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες αξιολόγησης οφέλους της πράξης Υπηρεσίες αξιολόγησης οφέλους πράξης «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)( ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006 )

 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)( ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006 )

 3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ( ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008 )

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

 5. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών

 6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης για το «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη.

 7. Το άρθρο 11 του Π.Δ 28/1980

 8. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013»

 9. Την υπ. αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 υπουργικής απόφασης διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2007 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010.

 10. Την υπ. Αριθμ. 802/20-03-2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 370544 του Γ.Γ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 11. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου «Πρότυπο Ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 23/07/2014 ημέρα Τετάρτη ως και τις 08/08/2014 (15 ΜΕΡΕΣ) ημέρα Παρασκευή στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου ΠΑΓΓΑΙΟΥ στο Δημαρχείο Ελευθερούπολης, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α.

Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η εμπειρία του προσφέροντος στη διαχείριση αντίστοιχων έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την κα. Τουνουσίδου τηλ. 2592350002

Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο