Προκήρυξη για την πρόσληψη υδρονομέων από τη ΔΕΥΑ Παγγαίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ελευθερούπολη: 21/05/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.:2148
Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Πληρ.:Γραφείο Προσωπικού
Τηλ.: 25920 21673
Fax: 2592023325
E-mail: deyap@deyapaggaiou.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.  ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07
  2. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
  3. τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15-4-1957
  4. την υπ’ αριθμ. 34/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και  τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων,
  5. την αριθμ. 16007/21-05-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη  προσωπικού  πενήντα δύο (52) θέσεων Υδρονομέων Άρδευσης, για την εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρδευτικών συστημάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων της  ΔΕΥΑΑ  Παγγαίου κατά την αρδευτική περίοδο οικ. έτους 2015.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 21/05/2015 έως  την 28/05/2015 στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου και ειδικά στο Γραφείο Προσωπικού.

1. Αριθμός θέσεων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 34/2015 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων  σε πενήντα δύο (52) άτομα

2. Αρδευτική περίοδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 34/2014 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 01/06/2015 έως 31/10/2015.

 

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο.

 

4.Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β)  Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.(Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα τη προσκομίσει εντός τριάντα (30) ημερών).

γ)  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

δ)  Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο)

ε)  Βεβαίωση ΑΜΚΑ. (από επίσημο έγγραφο)

στ) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου  εκκαθαριστικού σημειώματος

ζ) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (στον οποίο να είναι το πρώτο όνομα)

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.

Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από τον αγρονόμο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου. 

8. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.   Η σειρά άρδευσης θα καθορίζεται από τον υδρονομέα και θα ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους.

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

9. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων  της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου του Δήμου Παγγαίου και στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Ορφανού, Παγγαίου και Πιερέων.

10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες από 08.00-11.00 Διεύθυνση Βενιζέλου & Φιλελλήνων, Τ.Κ.64100 και στα τηλέφωνα 2592023321 και 2592021673.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ


{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο