Δήλωση Βαπτίσεως

 

Κάθε βάπτιση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Παγγαίου πρέπει να αναφέρεται στο Ληξιαρχείο της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας.

 

Εκπρόθεσμη Προθεσμία Δήλωσης : Εντός 90 (ενενήντα ) ημερών από την διενέργεια της.

 

Εκπρόθεσμη Προθεσμία Δήλωσης: Από την 90η ημέρα, μέχρι και την 180η με χαρτόσημο 4,40 Ευρώ . Μετά την 180η ημέρα, με καταβολή προστίμου χαρτοσήμου 13,50 Ευρώ.

 

Υπόχρεοι δήλωσης : Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι  εξ΄αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Βαπτίσεως :

 

  • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον αν
  • Ταυτότητα του δηλούντα

;

Μετάβαση στο περιεχόμενο