ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο