Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου και των Νομικών του Προσώπων 2016-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ελευθερούπολη,   06.10.2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                  Αριθ. Πρωτ.:          31248
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (2016-2017)», αρ. μελέτης 1052/2015

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 265/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού € 449.197,87, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την χαμηλότερη τιμή (όπως αυτή εκφράζεται είτε απευθείας, είτε μέσω ποσοστού έκπτωσης, ανάλογα με το αν το είδος υπόκειται ή όχι σε έκδοση δελτίου τιμών από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κατά περίπτωση) σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.3463/06, Ν.3548/07, Π.Δ.60/2007, Ν.3801/09, Ν.3852/10, Ν.3886/10, Ν.3979/11, Ν. 4013/2011, Ν.4111/13, N.4155/13, Ν.4281/14, Υ.Α.11389/93, Υ.Α.Π1/2390/Β’/13, Υ.Α.53361/06, και λοιπών διατάξεων όπως μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης και ισχύουν σήμερα, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου και των νομικών του προσώπων και ειδικότερα:

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [€] ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

1

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

16.102,66

2

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ

29.653,60

3

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)

84.298,90

4

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

28.441,81

5

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ

145.657,06

6

ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

21.310,95

7

ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ, ΟΡΦΑΝΟΥ

32.106,52

8

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

12.281,63

9

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ

22.637,52

10

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

4.568,25

11

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ

14.958,38

12

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)

2.924,44

13

ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)

6.844,34

14

ΕΛΑΙΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)

27.411,83

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προμήθειας. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 3.847,57, εάν η προσφορά αφορά στο σύνολο της προμήθειας, διαφορετικά η εγγύηση θα είναι ύψους 1% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος (ή των τμημάτων) για το οποίο δίδεται προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01.11.2015, 09:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11.12.2015, 23:59

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την
προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των ετών 2016 και 2017, του Δήμου Παγγαίου και των νομικών του προσώπων.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα (1) έτος, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας και χωρίς αλλαγή όρων, όπως ειδικότερα ορίζεται στη διακήρυξη. 

Στα τεύχη του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospaggaiou.gr. Γενικές πληροφορίες και διευκρινήσεις για την με αριθμό 1052/2015 μελέτη παρέχονται στα γραφεία του Δήμου, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ. 641 00, τηλ. 25923 50024, τηλ. 25923 50031, εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Φίλιππος Αναστασιάδης

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρες Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

2. Προϋπολογισμός Διορθωμένος (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο