Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ελευθερούπολη 23/10/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43600
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077

 

ΑΡ. ΜΕΛ. : 1066/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού:   «Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου για το έτος 2013 – 2014»

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΗΛ. : 25923 50031

FAX : 25923 50077

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά ανά είδος

Ισχύουσα Νομοθεσία: Το Π.Δ. 28/80 & ο Ν. 3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας».

Προϋπολογισμός: 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών χωρίς το ΦΠΑ

Ημ/νία – Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών: 04/11/2013, ώρα 11.00

Ο Δήμαρχος
Ξουλόγης Βασίλειος

 

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου 2013-2014 (.rar)

Μετάβαση στο περιεχόμενο