Δήλωση Θρησκευτικού Γάμου

ff

Για τη δήλωση τέλεση γάμου απαιτούνται :

  • Δήλωση τέλεσης γάμου από ιερέα ή δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου)
  • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων
  • Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους.

Ο γάμος δηλώνεται μόνο στον τόπο τέλεσης από τον ένα εκ των δύο συζύγων ή τρίτο πρόσωπο ( με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) εντός σαράντα ημερών από την ημερομηνία τέλεσης.

Μετά το διάστημα των σαράντα (40) ημερών και μέχρι 130 ημέρες από τον γάμο, καταβάλλεται πρόστιμο 4,5 Ευρώ σε παράβολο χαρτοσήμου.  Μετά την παρέλευση των 130 ημερών το παράβολο χαρτόσημου ανέρχεται σε 13 Ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο