ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

     11/07/2013

Αρ. πρωτ. 27814

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Climate Neutral Urban Districts in Europe με ακρωνύμιο CLUE συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGIVC με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ έως 11:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο δημοτικό κατάστημα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α.

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν έως τις 30/12/2014.Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από τον κ. Βαρύτη Κωνσταντίνο υπάλληλο του Δήμου Παγγαίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Φρ.Παπαχρηστίδη 137 Α και στα τηλέφωνα 2592350071.

Ο Δήμαρχος

Μετάβαση στο περιεχόμενο