ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ Παγγαίου
προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ» για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Συνολικός Προϋπολογισμός 458.800 ευρώ με το Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €

  1. 000,00. ΦΠΑ : 88.800,00). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του

άρθρου 264 του ν. 4412/16. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΑΠ από
τον Κ.Α: 62.07.100 και κατανέμεται στα έτη 2021 και 2022.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΥΧΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΤΕΥΔ_ΒΚ21.doc

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο