Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου Αποκατάσταση δημοτικών υποδομών τμήματος παραλιακού μετώπου Ν. Ηρακλείτσας

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση δημοτικών υποδομών τμήματος παραλιακού μετώπου Ν. Ηρακλείτσας”

Η κλήρωση γαι την επιτροπή διαγωνισμού του έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 04.02.2019 στο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 10 του άρθρου 221 κα ιτης παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση και προστασία των δημοτικών υποδομών σε τμήμα του παραλιακού μετώπου της Ν. Ηρακλείτσας, από το βόρειο όριο του κάμπινγκ paradiso με κατεύθυνση προς βορρά και σε μήκος περίπου 200,00 μ.μ., με παρεμβάσεις, για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και της βατότητας δημοτικών υποδομών και επίσης παρεμβάσεις για την ανάπλαση του χώρου, μετά συνοδών υποδομών, στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

· Τοπογραφικές εργασίες (αποτυπώσεις, οριοθέτηση δρόμων, σύνταξη μηκοτομών)

· Κατασκευή τεχνικού (κιβωτίου) στην υπάρχουσα τάφρο απορροής ομβρίων, στο βόρειο όριο του κάμπινγκ paradiso, για την ομαλή και ασφαλή διέλευση πεζών και επίσης για την παροχέτευση των ομβρίων στα κατάντι προς την θάλασσα.

· Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την διαμόρφωση της σκάφης του πεζόδρομου στα επιθυμητά υψόμετρα.

· Θα γίνει σκυροδέτηση του πεζόδρομου.

·Στο κατάστρωμα του πεζόδρομου θα γίνουν εργασίες επίστρωσης με χονδρόπλακες σχιστολίθων, ορθογωνισμένες δια χειρός τύπου Ακροβουνίου, με επιλογή καταλλήλων σχημάτων και πλοκής, ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης εκατέρωθεν και στον άξονα της επίστρωσης, θα γίνει στρώση από δύο σειρές, με κύβους κίτρο τύπου Καβάλας διαστάσεων 10Χ10Χ0,04.

· Κατασκευή της υποδομής του ηλεκτροφωτισμού, ζώνη με σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των ιστών φωτισμού, πίλαρ και φωτιστικών σωμάτων.

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις θα αποκατασταθούν οι δημοτικές υποδομές (οδός, πεζοδρόμια και φωτισμός), η ασφαλής διέλευση και ταυτόχρονα θα προστατευτούν σε προσβολές από καιρικά φαινόμενα.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, με εγγεγραμμένη πίστωση εκτέλεσης του έργου, ποσού 155.793,00 €, καλυπτόμενη από πιστώσεις ΥΠΕΣ / ΣΑΕ 055, στον Κ.Α.: 64/7336.002 και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο