Προμήθεια Σωλήνων & Υδραυλικών Εξαρτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ελευθερούπολη, 27/05/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                         Αριθ. Πρωτ.: – 19969 –
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : «Προμήθεια Σωλήνων & Υδραυλικών Εξαρτημάτων»

ΣΧΕΤ. : Η 117/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού, ο Δήμος Παγγαίου καλεί όποιον ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά, για την Προμήθεια Σωλήνων & Υδραυλικών Εξαρτημάτων στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι 10.06.2014 και ώρα 10.00. Οι κατατιθέμενες προσφορές θα είναι σύμφωνες με την 14308/14.04.2014 διακήρυξη του Δημάρχου.

Για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τηλ. 25923 50031, κ. Πάτσας Δημήτριος.

Ο Δήμαρχος
Ξουλόγης Βασίλειος

Μετάβαση στο περιεχόμενο