Προμήθεια Σωλήνων & Υδραυλικών Εξαρτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077

Ελευθ/πολη, 14/04/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14308

ΑΡ. ΜΕΛ. : 1018/2014

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥΤΗΛ. : 25923 50031FAX : 25923 50077
Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Μειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα
Ισχύουσα Νομοθεσία: Η Υ.Α. 11389/93 & ο Ν. 3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας».
Προϋπολογισμός: 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Εγγύηση Συμμετοχής: 5% του προϋπολογισμού με το ΦΠΑ
Ημ/νία – Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών : 29/04/2014, ώρα 10.00

Ελευθερούπολη, 14/04/2014

Ο Δήμαρχος

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)

2. Εξώφυλλο Διακήρυξης (.doc)

3. Διακήρυξη (.doc)

4. Τεχνική Έκθεση (.doc)

5. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (.doc)

6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο