Ορθή Επαναλήψη: Προμήθεια Σωλήνων Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.)

Αριθμ: 3810

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π», συνολικού προϋπολογισμού 120.000 χωρίς τον ΦΠΑ.

 

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. (Γωνία οδών Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου, Ελευθερούπολη, Τ.Κ: 64 100), ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής ποσού 2.400€ (ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ), που θα έχει ισχύ τουλάχιστον πέντε μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης και να παραλάβουν έντυπο προσφοράς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο μία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. Πληρ:  Ι. Χατζησπύρογλου και Κ. Νταμπανλής. Τηλ.: 2592021290 FAX: 2592023325, email: deyap@deyapaggaiou.gr. Επίσης μπορούν να παραλάβουν εκτυπωμένα τα τεύχη έναντι του ποσού των 5 €.

 

Ελευθερούπολη 25/09/2015

 

O Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.

Φίλιππος Αναστασιάδης

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο