Προκήρυξη για την χορήγηση θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2015 στον Δήμο Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                    Ελευθερούπολη, 10/08/2015
Γραφείο Αδειών Καταστημάτων             Αριθμ. Πρωτ 24514
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Ταχ. Δ/νση : Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Ελευθερούπολη, ΤΚ 64100
Πληρ. : Χατζηλιάδου Ε.
Τηλ. : 2592350022
Fax : 2592350076
Email : chatziliadou@dimospaggaiou.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την χορήγηση θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2015 στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(φεκ 87/Α/07-06-2010)

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (φεκ 224/Α/27-12-2010)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3(ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) του Ν. 4264/2014(φεκ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 364/16-06-2015 (ΑΔΑ: Β5Η87ΛΒ-ΞΛΣ-ΖΧ4) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Καθορισμού αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα ΚΑΒΑΛΑΣ, με την οποία καθορίσθηκαν συνολικά όσον αφορά το Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,

5. Την υπ’ αριθ. 362/2015 σχετική απόφαση του Δήμου Παγγαίου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015 στο Δήμο Παγγαίου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014, όλα το φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργοι και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα π[ου ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944(Α’ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%), σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των Ο.Τ.Α. της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό εξάρτηση.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλλει αίτηση η οποία συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων αυτών είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4264/2014

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου ( άρθρο 22 του Ν. 4264/2014), στο Δήμο Παγγαίου εντός προθεσμίας ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) εργάσιμων ημερών συνολικά με την ανάρτηση στο διαδίκτυο της παρούσας προκήρυξης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί για την εγκυρότητα των δικαιολογητικών επί των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, αυτά δε είναι:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, με αναφορά του είδους των προϊόντων προς πώληση.

2. Πιστοποιητικό ανεργίας.

3. Πιστοποιητικό: – Αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα (50%) ή τυφλών – Πολύτεκνων ή Τρίτεκνων – Αναπήρων και θυμάτων του Ν. 1370/1944 – Γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία – Ομογενών Βορειοηπειρωτών και ομογενών παλιννοστούντων – Εγγραφής στα δημοτολόγια των Ο.Τ.Α. Ελλήνων Ρομά – Απεξαρτημένων ατόμων

4. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι: δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτού άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων(με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) και την προϋπόθεση έγκρισης της άδειας (προέγκριση), την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την χορήγηση έκδοσης της άδειας και τα οποία κατά περίπτωση είναι τα παρακάτω:

1. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού – ιδιωτικού-αγροτικού οχήματος.

2. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος.

4. Δύο φωτογραφίες.

5. Πιστοποιητικού αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα εγγραφής σ’ αυτόν.

6. Βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

7. Βιβλιάριο Υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών. Επιπλέον δικαιολογητικά:

8. Εφόσον υπάρχει αναπλήρωση κατατίθενται: – Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης για αναπλήρωση στο όχημα ή και βιβλιάριο υγείας για την διάθεση τροφίμων – ποτών. Από την ημερομηνία έγκρισης της άδειας (προέγκριση) από τον Δήμο, για την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών κατά περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών κατάθεσης αυτών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την χορήγηση της άδειας.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η’ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – Υ/ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και θα αναρτηθεί στους πίνακες δημοσιεύσεων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου και θα διατίθεται:

α) στο Δημαρχείο, ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ. 64100 και

β) στα Δημοτικά Καταστήματα της Δ. Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΗΨΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ε.Δ.

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο