Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την απευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό πρότασης στο Πρόγραμμα INTERREGV-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                       Ελευθερούπολη, 29 Φεβρουαρίου 2016
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4417
Πληρ. 25923 50003
φαξ 25923 50079
Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α
Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου, στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του INTERREGV-A  «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων έργων, και λαμβάνοντας υπόψη:

–        Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 13
–        Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995, άρθρο 83
–        Τις διατάξεις του ΔΚΚ, όπως αυτές ισχύουν σήμερα
–        Την Υ.Α. 35130/739/9.8.2010 –ΦΕΚ 1291/11.8.2010
–        Το 58289/12.10.2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
–        Την Πρόσκληση Νο 302200/ΜΑ5726/11.12.2015

ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών με σύμβουλο για το σχεδιασμό πρότασης στο Πρόγραμμα INTERREGV-A  «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020, στον άξονα προτεραιότητας 2 “A sustainable and climate-adaptable cross border area” και στην επενδυτική προτεραιότητα 6c “ Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage” με αντικείμενο την αναβάθμιση χώρων πολιτισμού από το κτηριακό απόθεμα του Δήμου Παγγαίου, και καλεί τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να καταθέσουν πρόταση-προσφορά για την προετοιμασία της πρότασης και του φακέλου υποψηφιότητας, μέχρι τις 07.03.2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Παπαδόπουλο Οδυσσέα στο τηλ. 2592350066 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του υποψήφιου αναδόχου θα είναι η εύρεση κατάλληλων εταίρων από τη Βουλγαρία, η προετοιμασία του κονσόρτσιουμ, ο σχεδιασμός της πρότασης, η παρουσίαση της πρότασης και ο ενδεχόμενος ανασχεδιασμός της, ο συντονισμός των ενεργειών σύνταξης του φακέλου και όλων των απαιτούμενων ενεργειών, η σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εταίρων (όπως αυτά θα ζητούνται κάθε φορά) και η υποβολή του στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και κατά προτίμηση εμπειρία στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία» 2007 – 2013.

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου

Φίλιππος Αναστασιάδης

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο