Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την απευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό πρότασης στο Πρόγραμμα Interreg Balkan MED 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                       Ελευθερούπολη,  01 Μαρτίου 2016
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  4496
Πληρ. 25923 50003
Φαξ 25923 50079
Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α
Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

O Δήμαρχος Παγγαίου, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Βαλκανικής -Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων έργων, και λαμβάνοντας υπόψη:

–        Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 13

–        Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995, άρθρο 83

–        Τις διατάξεις του ΔΚΚ, όπως αυτές ισχύουν σήμερα

–        Την Υ.Α. 35130/739/9.8.2010 –ΦΕΚ 1291/11.8.2010

–        Το 58289/12.10.2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

–        Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

–        Την Πρόσκληση Νο 302277/MA5873/16.12.2015

ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών με σύμβουλο για το σχεδιασμό πρότασης στο Πρόγραμμα Interreg Balkan MED 2014-2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να καταθέσουν πρόταση-προσφορά για την προετοιμασία της πρότασης και του φακέλου υποψηφιότητας, μέχρι τις 07.03.2016.

Ειδικότεραηπρότασηεντάσσεται, στονΆξοναΠροτεραιότητας 2: Περιβάλλον, ΕπενδυτικήΠρωτοβουλία 6f: Promoting innovative technologies to improve environmental protection and resource efficiency in the waste sector, water sector and with regard to soil, or to reduce air pollution,   ΕιδικόςΣτόχος 2.2 : Sustainable territories: fostering transnational cooperation for resource efficiency and climate change resilience, μεαντικείμενοπουθασχετίζεταιμετοπρόβληματηδιάβρωσηςτωνακτώντουΔήμουΠαγγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Παπαδόπουλο Οδυσσέα στο τηλ. 2592350066 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του υποψήφιου αναδόχου θα είναι η εύρεση κατάλληλων εταίρων από περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος, η προετοιμασία του κονσόρτσιουμ, ο σχεδιασμός της πρότασης, η παρουσίαση της πρότασης και ο ενδεχόμενος ανασχεδιασμός της, ο συντονισμός των ενεργειών σύνταξης του φακέλου και όλων των απαιτούμενων ενεργειών, η σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εταίρων (όπως αυτά θα ζητούνται κάθε φορά) και η υποβολή του στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και εμπειρία σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Φίλιππος Αναστασιάδης

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο