ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 - 2028 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Φρίξου Παπαχρηστίδη 137α – Ισόγειος όροφος κτιρίου δημαρχείου Παγγαίου

Ώρες λειτουργίας  – στοιχεία επικοινωνίας:

Δευτέρα:  12.30 μ.μ. – 14.30μ.μ.
Τρίτη: 18.00 μ.μ. – 20.00 μ.μ.
Πέμπτη: 9.00 π.μ. – 11.00 π.μ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6945727353 & 2592350068
Email: adimitrakoudi@dimospaggaiou.gr

Με την υπ’ αριθμόν 38/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου για την αυτοδιοικητική περίοδο 2024-2028 επιλέχθηκε δικαστική συμπαραστάτρια του δημότη και της επιχείρησης η Αποστολία Χ. Δημητρακούδη, δικηγόρος. Για την ιστορία, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Παγγαίου για την περίοδο 2011- 2014 είχε εκλεγεί ο κ. Γρηγοριάδης Παρασκευάς και για την περίοδο 2019-2023 ο κ. Κεχαγιάς Στέργιος.

Ο ΘΕΣΜΟΣ

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

    Δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.

    Το έργο του Συμπαραστάτη είναι αυστηρά οριοθετημένο στο διοικητικό χώρο του Δήμου και δεν εκτείνεται στη λειτουργία των πολιτικών οργάνων. Δηλαδή ο Συμπαραστάτης δεν διαμεσολαβεί μεταξύ των αιρετών και των πολιτών ούτε ασκεί έλεγχο στις πράξεις των αιρετών, για αυτούς υπάρχουν άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η αποστολή του περιορίζεται στον στενό πυρήνα των «θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων» εκείνων που προσβάλλονται άμεσα από συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις και συμπεριφορές. Με βάση την κείμενη νομοθεσία η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου που τον εξέλεξε.

Επιγραμματικά: 

 Οι αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη αφορούν:

 1. Διαμεσολάβηση – Διερεύνηση καταγγελιών
 2. Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης
 3. Υποβολή ειδικών προτάσεων

Ο Συμπαραστάτης δεν είναι αρμόδιος:

 • Αν έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες από τότε που ο Δημότης πληροφορήθηκε την παράνομη πράξη ή ενέργεια των δημοτικών  οργάνων, που τον αφορά
 • Για την παροχή νομικών, οικονομικών ή τεχνικών συμβουλών
 • Για τις ιδιωτικές διαφορές
 • Για υποθέσεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των  δημοτικών υπηρεσιών, των δημοτικών επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης ή που έχουν  ήδη κριθεί από Δικαστήριο
 • Για πράξεις των Δικαστικών Αρχών, των Ανεξάρτητων Αρχών, των θρησκευτικών Αρχών ή των ΝΠΔΔ

 

Τι κάνει ο συμπαραστάτης;

 • Δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για θέματα κακοδιοίκησης από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των προβλημάτων.
 • Διατυπώνει αυτεπαγγέλτως ειδικές προτάσεις προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για σοβαρά θέματα κακοδιοίκησης που διαπιστώνει.
 • Υποβάλει ετήσια έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο την οποία αναπτύσσει προφορικά. Η ετήσια έκθεση αποτελεί μία μορφή ήπιας λογοδοσίας, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα προβλήματα που εμφανίζονται στο δήμο και τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

 

Τι εννοούμε όταν λέμε κακοδιοίκηση;

«Κακοδιοίκηση σημαίνει ανεπαρκής ή πλημμελής διοίκηση. Συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης όταν ένα θεσμικό όργανο δεν ενεργεί σύμφωνα με το νόμο (συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), ή δεν σέβεται τις αρχές περί χρηστής διοίκησης.»


 Κακοδιοίκηση αποτελούν ιδίως:

 • Κακής ποιότητας υπηρεσίες
 • Υπερβολικές καθυστερήσεις
 • Κακή ή άνιση ή επιλεκτική εφαρμογή του νόμου
 • Παράνομες συμπεριφορές

 

Πως ενεργεί ο συμπαραστάτης;

 • Ελέγχει την επώνυμη καταγγελία.
 • Απαντά στον πολίτη εντός 30 ημερών.
 • Διαμεσολαβεί στην υπηρεσία με ευελιξία.
 • Ασκεί ήπιο έλεγχο.
 • Προωθεί την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.
 • Υπερασπίζεται την διαφάνεια και τη νομιμότητα.
 • Συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου.
 • Παραπέμπει σε άλλες αρμόδιες Αρχές.

 

Ποια είναι τα οφέλη του θεσμού;

 • Καταπολέμηση της κακοδιοίκησης
 • Βελτίωση υπηρεσιών
 • Διασφάλιση αμεροληψίας
 • Διαφάνεια
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

 

    Εν κατακλείδι, η αποστολή του συμπαραστάτη είναι διαμεσολαβητική και περιορίζεται αποκλειστικά στην διοικητική λειτουργία όπως αυτή ασκείται από τους δημοτικούς  υπηρεσιακούς παράγοντες. Δεν αποτελεί μία ακόμη γραφειοκρατική υπηρεσία του Δήμου, αλλά έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητικό μηχανισμό μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου ο οποίος οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία.

      Η μεγάλη προσδοκία κατά την θέσπιση του θεσμού είναι να καταφέρει ο «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ» να συμβάλλει στην βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους πολίτες και στην αποσυμφόρηση ορισμένων οργάνων προς τα οποία στρέφονται αυτοί όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα με την δημοτική διοίκηση. Στην συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, για την περίοδο 2024-2028 Αποστολία Δημητρακούδη, μπορούν να απευθύνονται καθημερινά οι πολίτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.

    Ελπίζουμε ότι με την βοήθεια των πολιτών και τη συνεργασία των υπηρεσιών του δήμου Παγγαίου θα συμβάλλουμε  στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην καταπολέμηση των φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς και στην ενίσχυση της κουλτούρας της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

                                                                                     Με τιμή

                                                  Η Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης                                                                                                                                     του Δήμου Παγγαίου

                                         ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο