Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας και αυτοματισμών δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Τα παραδοτέα της πράξης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

· Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (31) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση της λειτουργίας των δεξαμενών, γεωτρήσεων και αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευση
· Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικά,
· Το σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου,
· Το σχεδιασμό του κάθε τοπικού σταθμού αυτόνομα και ως υποσύνολο του συνολικού συστήματος,
· Την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων οργάνων σε κάθε τοπικό σταθμό,
· Την παράδοση του συνόλου του Φορητού εξοπλισμού,
· Την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και των λογισμικών του κεντρικού σταθμού εποπτείας και ελέγχου,
· Την παραμετροποίηση του εξοπλισμού και των παραμέτρων λειτουργίας για την ορθή λειτουργία των απομακρυσμένων τοπικών σταθμών ελέγχου.
· Την ανάπτυξη των λογισμικών του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου,
· Το σύνολο των εργασιών όπου αυτές απαιτούνται για την παροχή ισχύος σε πίνακες ελέγχου, τη διασύνδεση νέων και υφιστάμενων πινάκων, τις καλωδιώσεις οργάνων και αισθητηρίων, την αντικεραυνική προστασία του εξοπλισμού, την ορθή γείωση του προς εγκατάσταση εξοπλισμού, καθώς επίσης και των απαραίτητων υδραυλικών εργασιών.
· Τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών ελέγχου και εποπτείας τόσο των απομακρυσμένων σταθμών, όσο και του κεντρικού σταθμού.
· Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος και

Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του

Προϋπολογισμός πράξης 1.145.851,80 €

Μετάβαση στο περιεχόμενο