Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, Οχημάτων 'Η/Και Συνοδευτικού Εξοπλισμού