Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δήμο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Δήμος Παγγαίου, ανακοινώνει την δυνατότητα  ρύθμισης οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έως τις 30-10-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4304/23-10-2014 που τροποποιεί ανάλογες διατάξεις του άρθρου 51 του  (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’),  ως κάτωθι:

Άρθρο 24

1.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως».

β. Στο τέλος της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 μετά τις λέξεις «σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009» προστίθεται η φράση «τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 αντικαθίσταται η φράση «μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» με τη φράση « έως 30.10.2014».

3. Η παρ. 3 του του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30.11.2014. Επί των αιτήσεων αποφαίνονται, για μεν τις οφειλές προς το δήμο η οικεία οικονομική επιτροπή, για δε τις οφειλές προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, σε αμφότερες των ανωτέρω περιπτώσεων».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Παγγαίου –- Ταμειακή Υπηρεσία

Αρμόδια Υπάλληλος Κα Κεβεζ’ιδου  Ελένη -Τηλ.25923-50036&37

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο