Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Δημοσιότητας για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Regional Cooperation for Crafts Development

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                            Ελευθερούπολη, 20/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                                                           Αρ. πρωτ. 47260
                                                                                                                                                              

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Παγγαίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Δημοσιότητας για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Regional Cooperation for Crafts Development με ακρωνύμιο REGIO CRAFTS συνολικού προϋπολογισμού 24.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGIVC, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με :

  1. Το ΠΔ 28/80

  2. Τον Ν.3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα

  3. Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/08

  4. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και

  5. Την υπ΄ αρ.35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

  6. Το υπ΄ αρ. 58289/12.10.2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  1. Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010

  2. Την υπ. αρ. 185/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΞΨΩΑΔ) Απόφαση αποδοχής όρων ένταξης της πράξης “REGIONAL COOPERATION FOR CRAFTS’ DEVELOPMENT (RECIOCRAFTS)”, που εντάχθηκε στο INTERREG IVC.

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από την 21 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη ως και τις 9 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα στο γραφείο του κ.Τσιρικτσή υπάλληλο του Δήμου Παγγαίου στον 1ο όροφο του κτιρίου.

Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η εμπειρία του προσφέροντος στη διαχείριση ανάλογων έργων ΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο του κ.Τσιρικτσή υπάλληλο του Δήμου Παγγαίου (τηλ. 2592350017)

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Ξουλόγης

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο