Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 01.08.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Ελευθερούπολη, 28-07-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                   Αριθ. Πρωτ. : 29403

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο

2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 1η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην επέκταση οικισμού Ν.Περάμου».

 2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Παραλίας Οφρυνίου» ΚΩΔ. ΟΠΣ:372310) (Προϋπολογισμός 1.291.500,00 )

 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης δημοτικής Ενότητας Ελευθερών δήμου Παγγαίου »ΚΩΔ. ΟΠΣ:385865) (Προϋπολογισμός 1.275.000,00 .

 4. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Αγ.Ανδρέα και αγωγός μεταφοράς λυμάτων προς το κεντρικό αποχετευτικό αγωγό»

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός Λιμανιού Ν. Περάμου

 6. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας : «Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών»

 7. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Έργου : «Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού Σταθμού Κοκκινοχωρίου»

 8. Περί έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22, Ν.3614/2007 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) στο Δήμο Παγγαίου»

 9. Περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και ΔΙΑΜΑΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του»

 10. Περί λήψης απόφασης για αίτημα μερικής ανάκλησης των αποφ. Νομάρχη Καβάλας αριθ. Γ95765/74 και αριθ.Γ.120428/79, παραχώρησης κ.χ. εκτάσεων αγροκτήματος Λουτρών Ελευθερών .

 11. Έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης από Ο.Ε. για την Μείωση περ. αποτυπώματος Δημ. Κτιρίων.

 12. Έγκριση κάλυψης των εξόδων φιλοξενίας αποστολών στα πλαίσια του προγράμματος «Μαύρη Θάλασσα»

 13. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας , αγροτεμαχίου , υπ΄αριθ 297 κοινόχρηστου , εκτάσεως 10.000.00 τ.μ. στο Αγρόκτημα Κηπιών του Δήμου Παγγαιου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΟΛΟΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

 14. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας

 15. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2015

 16. 15η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Ο έκτακτος χαρακτήρας των θεμάτων της συνεδρίασης ,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) ,στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, δικαιολογείται για τους παρακάτω λόγους :

 1. Εξαντλούνται οι εύλογες προθεσμίες εξέτασης των Α.Π.Ε. , των πρωτοκόλλων παραλαβής έργων και παραλαβής μελετών, καθότι υπάρχει σχετική όχληση από τους αναδόχους.

 2. Διευκολύνονται οι δημότες στις σχέσεις τους με άλλες υπηρεσίες (παροχή γνωμοδοτήσεων).

 3. Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη άμεσης προώθησης του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων στο σύνολο της Περιφέρειας ΑΜΘ το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2014 , διότι αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και λειτουργία των υποδομών ΟΣΔΑ και την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων

 4. Κρίνεται απαραίτητο να συσταθούν άμεσα οι επιτροπές παραλαβής έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ.

 5. Για την τακτοποίηση διαφόρων Κ.Α. του προϋπολογισμού, κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

Συνημμένο Αρχείο:

Πρόσκληση Δ.Σ. 01.08.2014 (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο