Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (Έκτακτη) 10.07.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 09/07/2013
Αριθμ. Πρωτ.   27369

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου    

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 10η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2013  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

          Έγκριση του Πρακτικού Ι του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση έγκριση του Πρακτικού Ι και η εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού, προκειμένου να προλάβει ο Δήμος Παγγαίου την πρόταση ολοκλήρωσης της πράξης με βάση τη σχετική απόφαση ένταξης και του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο