Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 29-12-2022 ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 29-12-2022 ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) όπως ισχύει, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α’/09-07-2022), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:72546/16.12.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6445/Β΄/16.12.2022) όπως ισχύει, καλείστε να προσέλθετε στις 29-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

        

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης και Προσάρτημα) του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2011

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης και Προσάρτημα) του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2012

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης και Προσάρτημα) του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2013

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης και Προσάρτημα) του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2014

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης και Προσάρτημα) του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2015

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης και Προσάρτημα) του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

prosklisi_30_2022.pdf