Πρόσληψη (Μητρώα Αρένων) επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου.

dd

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου  ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
  2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερομένου
  3. Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων και δημοτολόγια του προσώπου αυτού.
  4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία αναφέρει το επώνυμο και πατρώνυμο του

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης Πρόσληψης (Μητρώα Αρένων) επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

Μετάβαση στο περιεχόμενο