Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 01.10.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 27/09/2012
Αριθμ. Πρωτ.  42410

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 1η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 720/2012 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού της μελέτης ΄΄ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ΄΄

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ Κ.Χ. – ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ)»   (Αρ. μελ. 1057/ 2012)

Θέμα 5ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ», προϋπ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 6ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ», προϋπ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 7ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ», προϋπ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 8ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ», προϋπ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 9ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ», προϋπ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 10ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΝΗΣ», προϋπ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 11ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΣΥΝΤ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ», προϋπ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 12ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ»

Θέμα 13ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «Σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Γαληψού με τη Μ.Ε.Λ. Ορφανίου και οικισμού Κοκκινοχωρίου με τη Μ.Ε.Λ. Ποδοχωρίου» », προϋπολογισμού 625.237,06€  (αρ. μελ. 1003/2011)

Θέμα 14ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της μελέτης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Regional Cooperation for Crafts΄ Development»   και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο