Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 02.11.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 26/10/2012
Αριθμ. Πρωτ.  46207
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 2 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
 

 
Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου
 
Θέμα 2ο Λήψη απόφασης επί αιτήματος του πρώην Δημάρχου  Ελευθερών για δικαστική εκπροσώπησή του
Θέμα 3ο Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ   4Χ2 (PICK UP), 2-ΘΥΡΟ» (αρ. μελ. 1059/2012)
 
Θέμα 4ο Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ Κ.Χ. – ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ)»   (αρ. μελ. 1057/2012)
 
Θέμα 5ο Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ»   (αρ. μελ. 1055/2012)
 
Θέμα 6ο Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ελευθερούπολης»
 
Θέμα 7ο Περί έγκρισης Πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ΄΄Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης πλημμυρών και έγκαιρης προειδοποίησης στα πλαίσια της πράξης «JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT / JEFMAN» του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013΄΄ και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ΄ αυτού
 
Θέμα 8ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαβάσεις ρεμάτων και ιρλανδικές διαβάσεις οδών στα Δ.Δ. Ελευθερών και Ν. Περάμου»
 
Θέμα 9ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στο Δ.Δ. Ν. Περάμου»
 
Θέμα 10ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Ηρώου οικισμού Αυλής»
 
Θέμα 11ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Ν. Περάμου»
 
Θέμα 12ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή τοίχων ανάσχεσης κατακρημνίσεων στο Δ.Δ. Ελευθερούπολης»
 
Θέμα 13ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Βελτίωση χωμάτινων οδών πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις Δ.Ε. Πιερέων»
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο