Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τις Προσλήψεις Υδρονομέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15-4-1957
  3. Την υπ’ αριθμ. 162/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση
  4. Την αριθμ. 9151/17-04-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη  προσωπικού  σαράντα επτά (47) θέσεων Υδρονομέων Άρδευσης, για την εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρδευτικών συστημάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Παγγαίου κατά την αρδευτική περίοδο οικ. Έτους 2012.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 22/05/2013 έως  την 31/05/2013 στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας και στα Γραφεία του Δήμου μας και ειδικά στο Γραφείο Προσωπικού.

Λήψη Προκήρυξης (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο