ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29-12-2022 ΩΡΑ 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 29.12.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και τις όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 72546/16.12.2022 (ΦΕΚ 6445/16.12.2022 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Περί τροποποίησης της αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», που υποβλήθηκε για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» (Πρόσκληση ΑΤ11)

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παγγαίου» μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στα πλαίσια εφαρμογής ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ

ΘΕΜΑ 3ο

Μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της αριθμ. 609/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΘΕΜΑ 4ο

Αποδοχή επιχορήγησης – 59η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 5ο

60η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 6ο

Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00/6495.002 με τίτλο ΄΄Απόδοση Επιχορήγησης Δήμου για την υλοποίηση του προγράμματος κοινων. προστασίας (Ν.Δ 57/1973) με σκοπό την χορήγηση οικον. ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού του έργου “Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaio – Med4AIl΄΄

     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΜΕ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ_prosklisi_41_2022.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο