ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 17/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/08/2021 ΣΤΙΣ 11:00 ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕΣΩ WEBEX

                                                                                                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 49762/06.08.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3660/Β΄/07.08.2021) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 16-08-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Γηπέδου Νικήσιανης, με την καταβολή τιμήματος, για την πραγματοποίηση συναυλίας στις 21/08/2021

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις και ως έδρα (γηπεδότητα) του Δημοτικού Γηπέδου Νικήσιανης στον Αθλητικό Σύλλογο Παγγαίου

ΘΕΜΑ 3ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις και ως έδρα (γηπεδότητα) του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Γεωργιανής στον   Πολιτιστικό Γυμναστικό Σύλλογο “Παγγαίο”

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                                                                                      ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

prosklisi_18_2021_ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΤΟΥ_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΤΗΝ_ΔΕΥΤΕΡΑ_16_08_2021_ΔΙΑ_ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ_ΜΕΣΩ_WEBEX.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο