ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 17/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 02/08/2021 ΣΤΙΣ 21:00 ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕΣΩ WEBEX

                                                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:44779/15.07.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3117/Β΄/16.07.2021) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 02-08-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

         

ΘΕΜΑ 1ο

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄Τριμήνου οικον. έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης (προπονήσεις) του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης στον Όμιλο Κλασσικού Αθλητισμού Ο.Κ.Α.Φ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ”

ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις και ως έδρα (γηπεδότητα) του Δημοτικού Γηπέδου Αντισφαίρισης   Ελευθερούπολης στον Α.Ο.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ “ΟΙΣΥΜΗ”

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης (χώρος στίβου και αποδυτηρίων) στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΌΜΙΛΟ “ΚΑΒΑΛΑ”

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις του Δημοτικού Γηπέδου Αντισφαίρισης Ν. Ηρακλίτσας στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης «ΤΙΤΑΝΕΣ» Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις και ως έδρα (γηπεδότητα) του Δημοτικού Γηπέδου Αντισφαίρισης     Ν. Ηρακλίτσας στον Α.Ο.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ “ΟΙΣΥΜΗ”

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις και ως έδρα (γηπεδότητα) του Δημοτικού Γηπέδου Παλαιοχωρίου στην Ένωση Παγγαιϊκού Δρυάδος

     

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                                      ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

prosklisi_17_2021_ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΤΟΥ_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΤΗΝ_ΔΕΥΤΕΡΑ_2_08_2021_ΔΙΑ_ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ_ΜΕΣΩ_WEBEX.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο