ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 16/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/07/2021 ΣΤΙΣ 20:30 ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕΣΩ WEBEX

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 16/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/07/2021 ΣΤΙΣ 20:30 ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕΣΩ WEBEX

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.∆1α/ΓΠ.οικ.:41332/02.07.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2879/Β ́/02.07.2021), καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 12-07-2021, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο 24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ∆ήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο Χορήγηση αδείας για την απότμηση κρασπέδων πεζοδρομίου έμπροσθεν του υπ’ αριθμ. 842-2 αγροτεμαχίου του οικισμού των Αντιφιλίππων, στα σημεία που φαίνονται στο επισυναπτόμενο Τοπογραφικό ∆ιάγραμμα

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, ισογείου καταστήματος εμβαδού 116,91τμ με τις ισόγειες αποθήκες ως βοηθητικοί χώροι του καταστήματος επιφανείας 20,73τμ. και του στεγάστρου έμπροσθεν του καταστήματος επιφανείας 86,25τμ. που αποτελούν τμήμα διώροφου κτιρίου, που βρίσκεται στο υπ ́αριθ. 246 οικόπεδο εμβαδού 3.500τμ, εντός του συνοικισμού Αντιφιλίππων της ∆ημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης

ΘΕΜΑ 4ο Γνωμοδότηση περί συμπληρωματικής παραχώρησης εκτάσεων στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο που βρίσκεται στην Κοινότητα Αμισιανών του ∆ήμου Παγγαίου, ήτοι τμήματος του τεμαχίου 1039β με στοιχεία Α-Ρ-Σ-ΤΥ-Β-Α Ε=1867,74 τ.μ. και τμήματος του τεμαχίου 01 αγροκτήματος Καβάλας-κοινότητα Αμισιανών διανομής 1960 Ε=2050,00 τ.μ.

ΘΕΜΑ 5ο Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 6ο Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε Σχολικές Μονάδες ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 7ο Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του νέου διδακτηρίου του ∆ημοτικού Σχολείου Οφρυνίου στον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Παραλίας Οφρυνίου «ΙΩΝΑΣ» για να συνεχίσει τη λειτουργία του το Κ∆ΑΠ «ΟΦΡΥΝΙΟΥ», από 01-9-2021 έως 30-6-2022

ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις και ως έδρα (γηπεδότητα) του ∆ημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Αντιφιλίππων στον Αθλητικό Σύλλογο “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ” ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης για προπονήσεις και ως έδρα (γηπεδότητα) του ∆ημοτικού Γηπέδου Αγίου Ανδρέα στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο “ΠΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ”

ΘΕΜΑ 10ο Περί έγκρισης παραχώρησης του ∆ημοτικού Γηπέδου Αγίου Ανδρέα στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο “ΠΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ” για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

prosklisi_16_2021_ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΤΟΥ_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΤΗΝ_ΔΕΥΤΕΡΑ_12_07_2021_ΔΙΑ_ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ_ΜΕΣΩ_WEBEX.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο