Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24.02.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 24/02/2012
Αριθμ. Πρωτ.   11265

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 1η του μηνός Μαρτίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:45 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρονικής υδροληψίας άρδευσης με κάρτα” προϋπολογισμού 199.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  WC  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΣΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ»  (Αρ. μελέτης 1059/2011, προϋπολογισμός 28.000,00 €)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο