Προσκλησή Οικονομικής Επιτροπής 20.04.1212

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 20/04/2012                                                             Αριθμ. Πρωτ.   19753

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 25 Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 3ο

Περί εξέτασης του Πρακτικού V που αφορά την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών του έργου: «Αντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ελευθερούπολης» και εξέταση τυχόν κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

 

Θέμα 4ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (αρ. μελ. 1010/2011)

 

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση γεφυριών Δ.Ε. Ελευθερούπολης»

 

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»

 

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 165.000,00€ με ΦΠΑ (αρ. μελ. 1051/2011)

 

Θέμα 8ο

Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής & Αξιολόγησης προσφορών που διενεργούνται με το Π.Δ. 28/80 για τη διεξαγωγή δημοπρασίας επιλογής υπεύθυνου διαχείρισης και οικονομικού υπευθύνου για το έργο  «WATER MANAGEMENT INTERVENTIONS/WAMI» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013

 

Θέμα 9ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 728 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς

 

Θέμα 10ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 220 & 164 αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Μελισσοκομείου

 

Θέμα 11ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 2334 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Μεσορόπης

 

Θέμα 12ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 829 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου

 

Θέμα 13ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 358 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Μελισσοκομείου

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο