Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19.03.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Ελευθερούπολη, 19/03/2012
Αριθμ. Πρωτ.
15797

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΗΜ μελέτη εγκατάστασης  πυρανίχνευσης για την αναβάθμιση – επέκταση- διαρρύθμιση Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Καβάλας που εδρεύει στην Ελευθερούπολη

Θέμα 3ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Παγγαίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Θέμα 4ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός γραφείων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Θέμα 5ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αριθμ. 728, 366 & 369 αγροτεμαχίων (πρώην σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς

Θέμα 6ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αριθμ. 220 & 164 αγροτεμαχίων (πρώην σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Μελισσοκομείου

Θέμα 7ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 829 αγροτεμαχίου έκτασης 13.077τ.μ. Αναδασμού Παλαιοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου

Θέμα 8ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την κοπή και διάθεση δένδρων λεύκης για ξυλεία

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο