Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07.03.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Ελευθερούπολη, 07/03/2012
Αριθμ. Πρωτ.   13407

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 14η του μηνός Μαρτίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 13150/2012 Απόφασης Δημάρχου (απ΄ευθείας ανάθεση εργασιών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) και διάθεση σχετικής πίστωσης

Θέμα 3ο

 Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ»   Αρ. μελέτης 1071/2011, προϋπολογισμός 123.000,00€

Θέμα 4ο

 Περί εκτέλεσης του έργου “Τσιμεντοστρώσεις στο Δ.Δ. Κοκκινοχωρίου”, προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις Τακτικά έσοδα

Θέμα 5ο

 Περί έγκρισης  του Πρακτικού ΙΙΙ που αφορά την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών του έργου: «Αντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ελευθερούπολης»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο