Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05.07.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

Ελευθερούπολη, 1/7/2013
Αριθμ. Πρωτ. 
26065

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 5 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έγκριση του Πρακτικού Ι του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού της επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ» (αρ. μελ. 1077/2012)

Θέμα 4ο

Έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2013-2015»

Θέμα 5ο

Έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τα έτη 2013-2014»

                                           

Θέμα 6ο

Έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τα έτη 2013-2014»

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γενικών οικοδομικών υλικών»

Θέμα 8ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της υπηρεσίας Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ExcellenceinPublicSector»

Θέμα 9ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «CLIMATENEUTRALURBANDISTRICTSINEUROPE»

Θέμα 10ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «CLIMATENEUTRALURBANDISTRICTSINEUROPE»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο