Προσκλησή Οικονομικής Επιτροπής 11.04.12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 06/04/2012                                                             Αριθμ. Πρωτ.   18601

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 11 Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Περί εξέτασης του Πρακτικού ΙV που αφορά την βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών του έργου: «Αντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ελευθερούπολης» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»

 

Θέμα 4ο

Έγκριση πρακτικών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2012»

 

Θέμα 5ο

 

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  WC  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΣΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ » (αρ. μελέτης 1059/2011)

 

Θέμα 6ο

 

Έγκριση τευχών και όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “WATER MANAGEMENT INTERVENTIONS/WAMI” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

Θέμα 7ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

Θέμα 8ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (γραφίτη)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

Θέμα 9ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

Θέμα 10ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπιών & φωτοαντιγράφων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

Θέμα 11ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

Θέμα 12ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

Θέμα 13ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Υδρολογική Μελέτη Ανατολικού Χειμάρου Ν. Περάμου»

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο