Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 27/04/2012                                                             Αριθμ. Πρωτ.   20644

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 3 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 728, 366 & 369 αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς

 

Θέμα 3ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Ανάδειξη αρχαίας Οισύμης Δημοτικής Ενότητας Ν. Περάμου Δήμου Παγγαίου»

 

Θέμα 4ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών Ν. Ηρακλείτσας», προϋπ/σμού  δαπάνης 12.497,98€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ (αριθμ. μελέτης 1024/2012)

Θέμα 5ο

 

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

 

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης»

 

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (γραφίτη)»

 

Θέμα 8ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού»

 

Θέμα 9ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικής υδροληψίας άρδευσης με κάρτα»

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο