Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16.05.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 11 / 05 / 2012
Αριθμ. Πρωτ.   22603

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 16 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ» (αρ. μελέτης 1071/2011)

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “WATER MANAGEMENT INTERVENTIONS/WAMI” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Ελαστικών”

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Ανταλλακτικών”

Θέμα 6ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ» της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινοχώματος

Θέμα 7ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) που βρίσκεται στην θέση «ΚΡΥΟΝΕΡΙ» της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου

Θέμα 8ο

Άσκηση ενδίκου βοηθήματος αιτήσεως εκδόσεως διαταγής απόδοσης μισθίου κατά ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΟΥΝΑΤΙΔΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο