Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29.11.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 23/11/2012
Αριθμ. Πρωτ.  49296

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 29η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ΄΄Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης πλημμυρών και έγκαιρης προειδοποίησης στα πλαίσια της πράξης «JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT / JEFMAN» του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013΄΄

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός γραφείων» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ΄ αυτού

Θέμα 4ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Εξωτερικός αποχετευτικός αγωγός και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Μυρτοφύτου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο