Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19.04.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                               Ελευθερούπολη, 15/04/2013
Αριθμ. Πρωτ.
14459

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Σύνταξη του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) που αφορά τον Δήμο Παγγαίου έτους 2013» και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα 3ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 4ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Νέας Περάμου»

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση τμήματος αρδευτικού αγωγού Οφρυνίου»

Θέμα 7ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου για το έτος 2013-2014» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Θέμα 8ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου για το έτος 2013-2014»

Θέμα 9ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της επικαιροποιημένης μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»

Θέμα 10ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Θέμα 11ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Θέμα 12ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας Οργάνωση Ομάδων Συμβουλευτικής Υποστήριξης (workshops) –Αγωγή Υγείας σε σχολεία στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Θέμα 13ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας Οργάνωση Ομάδων Συμβουλευτικής Υποστήριξης (workshops) –Αγωγή Υγείας σε σχολεία στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Λήψη Πρόσκλησης (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο