Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-05-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη,
02/05/2011                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 13027

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 6η του μηνός Μαϊου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Απόφαση ανάληψης υποχρεώσεων

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου και Δημοτικών Διαμερισμάτων» (2ος Ειδικός Προϋπολογισμός: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Έδρας Δήμου)»

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των ήδη συνομολογουμένων δανείων των πρώην Δήμων του Δ. Παγγαίου

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη σύναψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο