Προσκλησή Δημοτικού Συμβουλίου σε Έκτακτη Συνεδρίαση 07.03.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ελευθερούπολη  05-03-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                       Αριθμ.Πρωτ.  12738
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τετάρτη 07 Μαρτίου  2012 και ώρα 13:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων, κατόπιν αιτήματος των συμβούλων της μειοψηφίας: 

1. Λουτρά Ελευθερών.

2. Διάθεση χώρου στην αντιπολίτευση του Δήμου Παγγαίου

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω λήξης της εξαημέρου προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης (11777/29-02-2012) για συνεδρίαση από τους συμβούλους της μειοψηφίας βάσει του εδαφίου 3 της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο