Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23.03.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ελευθερούπολη  16-03-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.  15389
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
 2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Παρασκευή 23 Μαρτίου  2012 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου.
 2. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου.
 3. Έγκριση δαπανών δεξιώσεων εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου.
 4. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου εκτός έδρας.
 5. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2012.
 7. Προσαρμογή των αποφάσεων για μείωση μισθωμάτων στις διατάξεις του αριθμ. 37083/16-112011 εγγράφου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Έγκριση υποβολής πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Παγγαίου στην Πρόσκληση INTERREG IVC με τίτλο έργου: Regio-Crafts.
 9. Γνωμοδότηση για εκμίσθωση έκτασης στην «ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.», βάσει του Ν.3147/2003 σε κοινόχρηστη έκταση του αγροκτήματος Ν.Περάμου, με σκοπό την υλοποίηση επένδυσης παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω Φ/Β συστημάτων.
 10. Γνωμοδότηση για εκμίσθωση έκτασης στην Χλιάρα Γεωργία του Κων/νου, βάσει του Ν.3147/2003 σε κοινόχρηστη έκταση του αγροκτήματος Ελαιοχωρίου, με σκοπό την καλλιέργειά της με πολυετή φυτεία.
 11. Γνωμοδότηση για παραχώρηση έκτασης βάσει του ΝΔ 221/74 κοινόχρηστης έκτασης στο Αγρόκτημα Ποδοχωρίου του Δήμου Παγγαίου.
 12. Γνωμοδότηση για παραχώρηση της χρήσης δημόσιας έκτασης, βάσει του άρθρου 6 του Ν.994/79 στο Σκοπευτικό Σύλλογο Κάριανης.
 13. Παραχώρηση έκτασης για τη δημιουργία παιδικού χωριού στο Δήμο Παγγαίου.
 14. Περί Αποδοχής της Απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων ένταξης της  πράξης με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (μελ. 1051/2011 προϋπολογισμός 165.000,00 € πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013» Π.Α.Α.).
 15. Έγκριση μελέτης-τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο “ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ» που εδρεύει στην Ελευθερούπολη (Αρ. μελ.1012/12 – πιστώσεις ΕΣΠΑ)
 16. Περί έγκρισης τεχνικής μελέτης, σύναψης προγραμματικής σύμβασης και έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ” για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΕΠ Α.Μ.Θ. 2007 – 2013 (Πρόσκληση 73η – προϋπολογισμός 810.000,00 €).
 17. Επικαιροποίηση μελέτης-τευχών  δημοπράτησης του έργου «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ» (Αρ. Μελ. 1070/11 – πιστώσεις ΕΣΠΑ).
 18. Περί επικαιροποίησης της μελέτης-τευχών δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΗΨΟΥ ΜΕ ΤΗ Μ.Ε.Λ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ Μ.Ε.Λ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ” (Αριθμ. μελ. 1003/2011, Προϋπολογισμός 625.237,06 €, πιστώσεις του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013)
 19. Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης “ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ”
 20. Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης “ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”
 21. Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”.
 22. Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”.
 23. Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ”.
 24. Έγκριση παραλαβής μελέτης «Η/Μ μελέτη θέρμανσης Νηπιαγωγείου Παραλίας Οφρυνίου».
 25. Επανεξέταση της αίτησης Αμανατίδη Φίλιππα περί ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου στην περιοχή Βλάχικα Ελευθερούπολης με θιγόμενη έκταση αγροτεμαχίου Χορτοκοπίου ιδιοκτησίας του.
 26. Γνωμοδότηση για οριοθέτηση ρέματος στη τοπική κοινότητα Κοκκινοχώματος.
 27. Γνωμοδότηση για μερική ανάκληση απόφασης Νομάρχη περί μεταβίβασης ρέματος στο αγρόκτημα Πλατανοτόπου.
 28. Έγκριση μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» με αριθμ. Μελέτης 1010/2012, προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 €.
 29. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» με αριθμ. Τεχνικής μελέτης 1036/2010 Δήμου Ελευθερούπολης.
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ” (αρ. μελ. 1032/2009 – πιστώσεις: ΣΑΤΑ).
 31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ” (αρ. μελ. 1013/2008 – πιστώσεις: ΣΑΤΑ)
 32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ” (αρ. μελ. 1011/2010 – πιστώσεις: Δ. Έσοδα).
 33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ” (αρ. μελ. 1030/2009 – πιστώσεις: Δ. Έσοδα).
 34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ” (αρ. μελ. 3/2008 – πιστώσεις: ΣΑΤΑ).
 35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ – ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ” (αρ. μελ. 4/2008 – πιστώσεις: ΣΑΤΑ).
 36. Έγκριση μελέτης 1011/2012 με τίτλο :”Ανακατασκευή Πεζοδρομίων στην Δημοτική Ενότητα Ν. Περάμου του Δήμου Παγγαίου.”
 37. Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΗ Δ.Δ. ΦΩΛΙΑΣ»
 38. Εξέταση αίτηση της κας Χατζηαναγνώστου Φανής μισθώτριας του αριθμ. 691 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Ελαιοχωρίου [σχολικού ελαιώνα] για παράταση του χρόνου μίσθωσης.
 39. Εξέταση αίτησης του κ.Νικολαϊδη Νικολάου, μισθωτή του δημοτικού κάμπινγκ Ν.Ηρακλίτσας, για παράταση του χρόνου μίσθωσης.
 40. Εξέταση αίτησης του κ.Μπαταλαγιάννη Αθανασίου για διακανονισμό οφειλών και παράταση του χρόνου μίσθωσης δημοτικού ακινήτου [Καφενείου] στη Ν.Ηρακλίτσας
 41. Εξέταση αίτησης του κ.Ράβδου Χριστόφορου για καταγγελία της μισθωτικής σχέσης του με το Δήμο.
 42. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με 23 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και 1 SERVER   της «ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ» επί της οδού Δήμου Δημάδη αρ. 15 στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου
 43. Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση Υπεραγοράς Τροφίμων (ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ) της «Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμισιανών.
 44. Εξέταση αιτήσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο