Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17.01.2011

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη 12-01-2011
Αριθμ. Πρωτ. 788

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας παρακαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε

και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

1. Εξέταση αιτήσεων,
2.
Περί συγκροτήσεως Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.
3. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. των ΔΕΥΑ  έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
4. Περί καθορισμού όρων για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος συνεργασίας του Δήμου Παγγαίου και των Νομικών Προσώπων.
5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών χρονικής διάρκειας διμήνου μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (άρθρο 20 παρ.4 του Ν.2738/94).
6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών.
7. Περί εξαιρέσεως από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας για το έτος 2011 του μονίμου προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου: Άρδευσης – Ηλεκτροφωτισμού – Καθαριότητας.
8. Έγκριση μελέτης “Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Παλαιοχωρίου”.
9. Έγκριση μελέτης “Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Νικήσιανης-Γεωργιανής-Αγ.Χριστοφόρου”.
10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου “Αναπλάσεις χώρων στο Δ.Δ. Γεωργιανής”.
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ”.
12. Διάλυση της σύμβασης  εκπόνησης της μελέτης ¨Χημικοτεχνική προμελέτη επεξεργασίας λυμάτων”.
13. Διάλυση της σύμβασης  εκπόνησης της μελέτης ¨Συμπλήρωση φακέλου τροποποίησης – ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων”.
14. Περί έγκρισης φακέλου του έργου  “προκαταρκτική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων δημοτικής ενότητας Ορφανού Δήμου Παγγαίου” και υποβολή πρότασης με τίτλο “εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και  δίκτυα αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Ορφανού Δήμου Παγγαίου” στο ΕΠ «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ.
15. Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου  “Διαμόρφωση δρόμου από το Παλιό έως την είσοδο της Ηρακλείτσας”.
16. Εξέταση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Διάνοιξη δρόμων επέκτασης ΔΔ Ακροποτάμου” (αρ. μελ.: 174/2009).
17. Παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ  του Δήμου Παγγαίου.
18. Τρέχουσα κατάσταση.
19. Προτάσεις και διάφορα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο