Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11.03.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ελευθερούπολη 07-03-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ. 9670
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο,
2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.- Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Αποδοχή ποσού 53.099,44 € για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Παγγαίου.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Παγγαίου.
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
 5. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 6. Διαγραφή χρεών
 7. Απ’ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου [διαμερίσματος] επί της οδού Ντουμάνη της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης.
 8. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2012.
 9. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2012.
 10. Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου στη Σόφια Βουλγαρίας.
 11. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών        ανταποδοτικών υπηρεσιών – Ανάκληση της αριθμ. 15/2013 απόφασης Δ.Σ. (βάσει του αριθμ. Οικ.8920/06.03.2013 εγγράφου ΥΠΕΣ)
 12. Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. κ παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 [μέχρι πέντε  ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα].
 13. Εγγραφή του Δήμου Παγγαίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2013.
 14. Εκμίσθωση δημοτικού συγκροτήματος [ακινήτου και περιβάλλοντος χώρου] που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΣΤΑΝΙ» της Τοπικής Κοινότητας Μουσθένης.
 15. Αποδοχή σκοπούμενης παραχώρησης του Δημοσίου ακινήτου με Α.Β.Κ. 3408, αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Καβάλας
 16. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής λόγω λύσης της μισθωτικής σχέσης του Δήμου με τον μισθωτή του δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση «Καϊνάκια» της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου.
 17. Ανάκληση της αριθμ. 528/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λύση της μισθωτικής σχέσης του Δήμου με την κα Ελευθεριάδου Γεωργία μισθώτριας καντίνας που βρίσκεται στο λιμάνι της Ν.Περάμου.
 18. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 94,61 τ.μ. από το αριθμ. 413δ τεμάχιο, του Αγροκτήματος Ακροποτάμου, εντός της οποίας υπάρχει αρδευτική γεώτρηση.
 19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», Αριθμ. Μελ. 1019/2012.
 20. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”
 21. Απομάκρυνση από κεντρική οδό, εγκαταλελειμμένου περιπτέρου, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου.
 22. Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου για την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού του Δήμου Παγγαίου
 23. Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου για την κατασκευή ΕΕΛ στη Δημοτική Ενότητα Πιερέων του Δήμου Παγγαίου.
 24. Επικαιροποίηση της αριθμ. 8002/2009 μελέτης του Δήμου Πιερέων με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000,00 €.
 25. Επικαιροποίηση μελέτης “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ” (Προϋπολογισμού 1.830.000,000 € ) για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 82/2012 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ και σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Παγγαίου.
 26. Έγκριση μελέτης του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ” ΣΑΤΑ (Αρ. μελ. 1019/2013)
 27. Έγκριση μελέτης-τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπος εκτέλεσης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ” και έγκριση υποβολής πρότασης στο Μέτρο 41, Υπομέτρο L322, του τοπικού προγράμματος LEADER (Αρ. μελ. 1014/2013, LEADER).
 28. Έγκριση της συνοδευτικής μελέτης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ” με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ” (Αρ. μελ. 1014/2013, LEADER).
 29. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ” (με Αριθμ.μελέτης: 1004/2013 προϋπολογισμού: 100.000€ ΜΕ ΦΠΑ) προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος: “Μακεδονία – Θράκη” – Άξονας προτεραιότητας: “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ”, Κατηγορία Πράξης: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ”- με Κωδικό Πρόσκλησης 82/2012.
 30. Γνωμοδότηση για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινοχρήστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Νικήσιανης (άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 4061/2012).
 31. Γνωμοδότηση για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινοχρήστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Αμισιανών (άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 4061/2012).
 32. Γνωμοδότηση για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινοχρήστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Μεσορόπης (άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 4061/2012).
 33. Γνωμοδότηση για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινοχρήστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Μεσορόπης (άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 4061/2012).
 34. Γνωμοδότηση για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινοχρήστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Μουσθένης (άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 4061/2012).
 35. Περί έγκρισης 4ης παράτασης περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ» (Αρ. μελέτης: 1002/2011).
 36. Περί έγκρισης 4ης παράτασης περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ» (Αρ. μελέτης: 1001/2011)
 37. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ” (αρ. μελ. 1008/10)
 38. Καθορισμός ερυθράς δρόμου από Κ259 – Κ260 μεταξύ Ο.Τ. 93 και Ο.Τ. 94 στην Τοπική Κοινότητα Ελευθερών Δήμου Παγγαίου.
 39. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο